NP Křivoklátsko – mezirezortní připomínkové řízení – LHŮTA: 30.03.2024

dovoluji si obrátit se na Vás ve věci novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jejímž cílem je vyhlášení Národního parku Křivoklátsko.

Předkladatel: Ministerstvo životního prostředí – předkládá návrh dle jeho slov v návaznosti na Plán legislativních prací vlády na r. 2024 a naplňuje úkol uvedený v Programovém prohlášení vlády.

 

Předmět ochrany: V pořadí 5. NP – NP Křivoklátsko se navrhuje vyhlásit na části dosavadní CHKO Křivoklátsko – předmětem ochrany má být rozsáhlý vnitrozemský komplex převážně listnatého lesa nižších poloh s velkým podílem přirozených či lidskou činností málo ovlivněných ekosystémů, s výrazně vyvinutým údolním a vrcholovým fenoménem řeky Berounky a jejích přítoků v různých podobách, a mimořádně vysokou rozmanitostí živé i neživé přírody na všech hierarchických úrovních. Předmětem ochrany navrhovaného národního parku jsou rovněž evropsky významné druhy a typy evropských stanovišť, pro něž jsou na území národního parku vymezeny evropsky významné lokality. Přírodní hodnoty území dle předkladatele jednoznačně naplňují kritéria stanovená v § 15 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro jeho vyhlášení v kategorii „národní park“. Bližší ochranné podmínky národního parku (§ 16e návrhu) jsou navrženy dle předkladatele tak, aby umožnily orgánu ochrany přírody usměrňovat konkrétní činnosti, které by mohly vést k nežádoucím změnám dochovaného stavu předmětů ochrany.

 

Rozsah a lokalizace: NP Křivoklátsko je navržen v takovém rozsahu a lokalizaci, která je nutná dle předkladatele k zajištění cílů ochrany nejcennějších lesních ekosystémů. Statut národního parku získá pouze přírodovědně nejcennějších cca 105,6 km2, neboli 16,9 % stávající rozlohy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Na území navrhovaného NP je 98,54 % pozemků ve vlastnictví státu. Pozemky v soukromém vlastnictví a vlastnictví obcí jsou tak do územního vymezení NP zahrnuty v co nejmenším možném rozsahu. Jedná se o pozemky, které dle předkladatele nelze z návrhu národního parku vyjmout bez toho, aby byla ohrožena územní celistvost národního parku a zajištění funkčnosti jeho ochranného režimu a naplňování cílů ochrany přírody v předmětném území.

 

V současné době probíhá mezirezortní připomínkové řízení – podklady jsou přiloženy v příloze, tj. návrh samotný, platné znění se začleněním navrhovaných změn, odůvodnění i dopadová studie.

 

Mezirezortní připomínkové řízení probíhá v měsíci březnu t. r.

 

Dovoluji si Vás požádat o zaslání Vašich připomínek k návrhu v termínu do 30.03.2024 na  e-mail: klimt@smocr.cz.

 

Prosím velice zdvořile o zaslání ve struktuře: připomínkované ustanovení, odůvodnění připomínky, návrh řešení.

 

Ve všech případech jsem Vám plně k dispozici.

 

Prosím současně ty, kteří nejsou členy SMO ČR, aby neváhali zaslat rovněž své připomínky – ochrana zájmů měst a obcí je pro nás stěžejní (a samozřejmě, pokud byste se rozhodli o vstup do SMO ČR, budeme velice potěšeni 😊).

 

Neváhejte podklady případně distribuovat k Vašim kolegům, kteří mají kompetence se k této otázce vyjádřit.

 

Předem děkuji za Vaši součinnost a přeji příjemné dny,

Předchozí Otevřený dopis Svazku obcí Křivoklátska 27.2 2024

Vložte svůj komentář

Kontakt pro média:

Iveta Kohoutová, předsedkyně Svazku obcí Křivoklátska
Lukáš Kocman, místopředseda Svazku obcí Křivoklátska

© 2023. All Rights Reserved I Design by Levné stránky